Portfolio

Xunyao Liu

BSc. Fashion Buying and Merchandising

Range Development for Ted Baker
 
Email: liuxy.Gonzalo2016@outlook.com
linkedin: Linkedin.com/in/liu-xunyao-0aaa17161